Algemene voorwaarden Rook Bedrijfskleding

Verkorte algemene voorwaarden:

 • Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, en onder voorbehoud.
 • Betaling: vooraf of indien vooraf overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij orders tot €500,- wordt € 10,-administratie- en verzendkosten gerekend. Orders vanaf €500 worden franco geleverd.
 • Algemene bepalingen

1.1 Rook Bedrijfskleding: Groothandel Rook Bedrijfskleding, gevestigd aan de Zomerdijk 88a te Zwartluis.

1.2 Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Rook Bedrijfskleding een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

1.3 Producten: alle goederen die Rook Bedrijfskleding in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

 • Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Rook Bedrijfskleding af te sluiten overeenkomsten en op alle door Rook Bedrijfskleding gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Rook Bedrijfskleding daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 • Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Rook Bedrijfskleding het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Iedere aanbieding blijft 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 • Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel per email verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Rook Bedrijfskleding en aanvaarding van de opdracht door Rook Bedrijfskleding.

4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door Rook Bedrijfskleding schriftelijk dan wel per email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door Rook Bedrijfskleding van de opdracht.

 • Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Rook Bedrijfskleding ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Rook Bedrijfskleding in gebreke te stellen, waarbij aan Rook Bedrijfskleding een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Rook Bedrijfskleding gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Rook Bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 500,- franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Rook Bedrijfskleding. Kosten en schaden voor Rook Bedrijfskleding, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 Transport van producten geschiedt af fabriek of af magazijn van Rook Bedrijfskleding, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van vervoer en de vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de leveringsvoorwaarden anders zijn overeengekomen is de aansprakelijkheid van Rook Bedrijfskleding te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.

5.5 Rook Bedrijfskleding is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.

5.6 Rook Bedrijfskleding behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Rook Bedrijfskleding wordt verschaft, is Rook Bedrijfskleding bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat Rook Bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.7 Rook Bedrijfskleding levert alleen films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.

5.8 Bij door Rook Bedrijfskleding gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van Rook Bedrijfskleding te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Rook Bedrijfskleding niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

 • Prijzen

6.1 De door Rook Bedrijfskleding vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW.

6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

6.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Rook Bedrijfskleding van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Rook Bedrijfskleding gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

 • Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van Rook Bedrijfskleding te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Rook Bedrijfskleding aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

7.2 Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Rook Bedrijfskleding gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.

7.3 Rook Bedrijfskleding zal Opdrachtgever bij het uitblijven van een betaling informeren via een betalingsherinnering. Bij een 2e betalingsherinnering of bij een uitblijvende betaling langer dan 75 dagen vanaf factuurdatum, is Rook Bedrijfskleding gerechtigd om Opdrachtgever €15,- aan administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat dit kan worden verrekend door Opdrachtgever met eventuele andere extra kosten die Rook Bedrijfskleding in rekening brengt bij Opdrachtgever bij een niet tijdige betaling.

7.4 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

 • Reclame

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Rook Bedrijfskleding alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Rook Bedrijfskleding zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Rook Bedrijfskleding zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.

Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, komen nimmer in aanmerking voor creditering. Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, kunnen niet worden geruild.

8.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

8.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door Rook Bedrijfskleding zijn aanvaard.

8.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 10 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Rook Bedrijfskleding te zijn.

8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Rook Bedrijfskleding in behandeling genomen.

8.6 Indien de reclame door Rook Bedrijfskleding gegrond wordt bevonden, is Rook Bedrijfskleding uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

8.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Rook Bedrijfskleding.

 • Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Rook Bedrijfskleding schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Rookk Bedrijfskleding, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen franco aan Rook Bedrijfskleding toegezonden worden.

9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Rook Bedrijfskleding, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Rook Bedrijfskleding en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

 • Aansprakelijkheid

10.1 Indien Rook Bedrijfskleding bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Rook Bedrijfskleding zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.

10.2 Rook Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van Rook Bedrijfskleding.

10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Rook Bedrijfskleding, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.

10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege Rook Bedrijfskleding, hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Rook Bedrijfskleding is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

10.5 Rook Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rook Bedrijfskleding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 In geval bij consumentenkoop strekt bovenstaande niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Consument opdrachtgevers komen de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdeling 1-7 BW zijn opgenomen.

10.7 Indien Rook Bedrijfskleding toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rook Bedrijfskleding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heft. De aansprakelijkheid van Rook Bedrijfskleding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval te vermeerderen met het eigen risico.

11 Aangeleverd textiel en artwork/drukvormen

11.1 Aangeleverd textiel

Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door Rook Bedrijfskleding te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken;

a. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper/opdrachtgever voorzien van een borduursel of opdruk. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid- of hechtingsproblemen zijn en / of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met Rook Bedrijfskleding wordt overeengekomen.

11.2 Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

a. Rook Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, usb’s, cd’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Rook Bedrijfskleding zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Koper/opdrachtgever dient dus een copy aan te leveren en het origineel ter zekerheid achter te houden!)

b. De door Rook Bedrijfskleding in opdracht en voor rekening van koper/opdrachtgever vervaardigde borduurkaarten, films etc. blijven eigendom van Rook Bedrijfskleding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12 Overmacht

12.1 Rook Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Rook Bedrijfskleding toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

 • Eigendomsvoorbehoud

13.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Rook Bedrijfskleding, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Rook Bedrijfskleding gedane leveringen aan Rook Bedrijfskleding is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

14 Retentierecht

14.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Rook Bedrijfskleding bevinden, heeft Rook Bedrijfskleding het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Rook Bedrijfskleding heeft voldaan.

14.2 Rook Bedrijfskleding is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

15 Verzuim van de Opdrachtgever

15.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is Rook Bedrijfskleding gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

15.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Rook Bedrijfskleding geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

 • Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Rook Bedrijfskleding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

“Wij zorgen dat jij erop kunt vertrouwen dat het goed zit”
arrow-down arrows-right download aankoopservice onderhoudsservice veiligheidsservice kernwaarde1 kernwaarde2 kernwaarde3 makkelijk-bestellen ruime-keuze snelle-levering passessies advies facebook linkedin